Algemene Voorwaarden

Huidige versie geplaatst op 23 januari 2020.

Ensar Travel B.V. (actief onder merknamen en hierna te noemen “Ensar Travel”) biedt onder deze merknamen vliegtuigtickets aan voor vluchten naar verschillende bestemmingen. Deze vluchten worden uitgevoerd door verschillende luchtvaartmaatschappijen zoals Corendon, Pegasus, SunExpress, Onur Air, Corendon Dutch of door andere maatschappijen naar keuze van Ensar Travel.

Op de vervoersovereenkomst, die door bemiddeling van Ensar Travel wordt afgesloten tussen de reiziger en de luchtvaartmaatschappij, zijn de onderstaande “Ensar Travel Algemene Voorwaarden” van toepassing.
Daarnaast zijn ten aanzien van Ensar Travel, dat bij de verkoop van vliegtickets optreedt als “reisbemiddelaar” de “Algemene Vervoer Voorwaarden” van de betreffende vervoerder geldig.

1. Algemeen
Bij het boeken van uw vlucht(en) moet u bevestigen dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de Vervoersvoorwaarden en de Algemene voorwaarden.
Indien een bepaling vervat in de onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover het toepasselijk is, of een wet, een reglement of een andere dwingende regelgeving, zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn.
Het niet geldig zijn van één bepaling zal geen invloed hebben op de andere bepalingen van de huidige vervoersvoorwaarden.

2. Toepassingsgebied
Deze vervoersvoorwaarden zijn toepasselijk op elke overeenkomst van luchtvervoer van personen en hun bagage, met inbegrip van alle hiermee verbonden diensten, die wordt aangeboden door bemiddeling van Ensar Travel onder de merknaam “Ensar Travel.nl”, via de website www.ensartravel.nl of andere gerelateerde websites, het call center, een reiskantoor, of een verkooppunt op de bestemming of een luchthaven.

3. Bewijs van de vervoersovereenkomst
Als bewijs van de vervoersovereenkomst geldt ofwel het ticket waarop de naam van de reiziger(s) vermeld staat ofwel de bevestiging van de reservering. Overdracht, wijziging of annulering van de boeking brengt kosten met zich mee.

3.1 Definitie van ticket
Met ticket wordt het document bedoeld dat geldig is voor het vervoer van een of meerdere reizigers en hun bagage, uitgegeven door of namens de luchtvaartmaatschappij; in geval van verkoop op afstand het document afgeleverd aan de reiziger(s) als bevestiging van de boeking.

3.2 Bewijs van overeenkomst
Het ticket maakt het bewijs uit van de vervoersovereenkomst gesloten met de reizigers van wie de naam vermeld staat op het ticket. Indien geen ticket wordt uitgegeven, maakt de bevestiging het bewijs uit van het bestaan van de vervoersovereenkomst. In beide gevallen zijn de vervoersvoorwaarden toepasselijk.

3.2.1 Het recht op vervoer
Alleen de personen waarvoor een ticket werd uitgegeven of van wie de reservering bevestigd werd in overeenstemming met artikel 6 zullen toegelaten worden tot de vlucht. De vervoerder zal enkel vervoer ter beschikking stellen aan de reizigers vermeld op het ticket. Zij zullen gevraagd worden zich te identificeren. Indien een reiziger niet kan bewijzen dat hij/zij de persoon is vermeld op het ticket, kan de vervoerder hem/haar weigeren.

3.2.2 Verlies of vernietiging van het ticket
Indien een ticket geheel of gedeeltelijk verloren of beschadigd werd, kan Ensar Travel of de vervoerder, op aanvraag van de reiziger, het ticket vervangen door een nieuw uit te geven, op voorwaarde dat de reiziger afdoende kan bewijzen dat een geldig ticket uitgegeven werd voor de bedoelde vlucht(en).

3.3 Geldigheid van het ticket
Een ticket of een reservering is enkel geldig indien het overeenstemt met een reservering bevestigd zoals beschreven in artikel 6.1 of in de elektronische documenten uitgegeven door Ensar Travel.

4. Overdracht, wijziging of verbreking door de reiziger

4.1 Overdracht van de reservering
Een ticket of een reservering is niet overdraagbaar aan een derde.

4.2 Andere wijzigingen aan de reservering
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Ensar Travel, naast de eventuele prijsverhoging van de vluchten en/of de complementaire diensten, de kosten aanrekenen die daardoor veroorzaakt worden.
De kosten gelden per persoon en per gewijzigd traject.

4.2.1 Wijziging van tijdstip van de vlucht (datum/tijdstip)
1) Korte en middellange afstandsvluchten
• Tot 3 dagen voor de vluchtdatum (check-in datum): € 30 pp./traject. Indien het nieuwe tarief hoger is dan het oorspronkelijke wordt de prijs tevens aangepast. Indien het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke wordt geen terugbetaling toegestaan; de kosten blijven echter behouden.
• minder dan 3 dagen voor de vluchtdatum of bij niet-aanmelding: zie onder ‘Verbreking door de reiziger’.
2) Lange afstandsvluchten (Dubai, Sal, e.d.):
• Tot 3 dagen voor de vluchtdatum (check-in datum) : € 50 pp./traject. Indien het nieuwe tarief hoger is dan het oorspronkelijke wordt de prijs tevens aangepast. Indien het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke wordt geen terugbetaling toegestaan; de kosten blijven echter behouden.
• minder dan 3 dagen voor de vluchtdatum of bij niet-aanmelding: zie onder ‘Verbreking door de reiziger’.

4.2.2 Wijziging van route
• Tot 3 dagen voor de vluchtdatum (check-in datum) : € 30 pp./ traject. Indien het nieuwe tarief hoger is dan het oorspronkelijke wordt de prijs tevens aangepast. Indien het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke wordt geen terugbetaling toegestaan; de kosten blijven echter behouden.
• minder dan 3 dagen voor de vluchtdatum of bij niet-aanmelding: zie onder ‘Verbreking door de reiziger’.

4.2.3 Wijziging van complementaire diensten
Wijziging Special Service Requests (assistentie, sportmateriaal, huisdieren,…), transfers, comfort class en andere complementaire diensten :
* Alle diensten vermeld onder dit punt kunnen worden gewijzigd. Er worden een wijzigingskost van 10 euro gehanteerd
* Het bijboeken van deze diensten kan tot 3 dagen voor vertrek mits betaling van de kosten verbonden aan deze diensten. Er zijn geen bijkomende administratieve kosten.

4.2.4 Wijziging van huurwagen
Huurwagens gereserveerd via Ensar Travel.nl vluchten kunnen worden gewijzigd indien mogelijk zijn er € 50,00 administratieve kosten, indien meer dan één week voor afreis en 3 maal de 24uren prijs indien korter dan 1 week voor afreis.

4.3 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger de overeenkomst verbreekt door eigen toedoen vergoedt hij/zij de schade die Ensar Travel en/of de vervoerder lijdt ten gevolge van de verbreking en ontvangt hij/zij een vooraf bepaalde terugbetaling
De annulering moet voor de vluchtdatum schriftelijk aan Ensar Travel meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de bestelde vlucht(en).

Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.

4.3.1 Annulering van de vlucht(en)
Indien een passagier zijn/haar vlucht(en) wenst te annuleren of niet komt opdagen voor een geboekte vlucht, is Ensar Travel overeenkomstig de wettelijke bepalingen gerechtigd, van deze passagier de overeengekomen vergoeding verminderd met bespaarde kosten en/of eventueel ander gebruik van de geboekte dienst in te houden.
– tot 3 dagen voor vertrek: 50 euro per persoon
– vanaf 3 dagen, op de vluchtdatum zelf of bij niet-aanmelding (‘no show’) voor de vlucht waarvoor de reservering gemaakt werd, is geen enkele terugbetaling mogelijk.

In alle hierboven genoemde gevallen wordt rekening gehouden met de gewoonlijk bij elkaar gekomen kosten en de gewoonlijk mogelijke overige toepassing van de geboekte verrichting.

Belangrijk: in geval van no show op de heenvlucht behoudt Ensar Travel zich het recht voor om de hieraan gekoppelde terugvlucht zonder vergoeding voor de reiziger te annuleren, tenzij deze de vlucht uitdrukkelijk en binnen de 48 uren aan Ensar Travel herbevestigt. Dergelijke herbevestiging wordt niet aanvaard indien op de betrokken bestemming een enkele reis niet toegelaten is.
Bovenvermelde annuleringskosten zijn niet van toepassing in het geval vermeld onder artikel 10.3.

4.3.2 Annulering van complementaire diensten
Annulering maaltijden, Special Service Requests (assistentie, sportmateriaal, huisdieren,…), transfers, comfort class, verzekeringen en andere complementaire diensten :
* Alle diensten vermeld onder dit punt kunnen worden geannuleerd maar er is geen terugbetaling mogelijk.

4.3.3 Annulering van huurwagen
Huurwagens gereserveerd via Ensar Travel.nl kunnen worden geannuleerd mits € 50,00 administratieve kosten indien meer dan één week voor afreis en 3 maal de 24uren prijs indien korter dan 1 week voor afreis.

4.3.4 Annulering van verzekeringen
Optioneel geboekte verzekeringen kunnen niet geannuleerd worden.

4.4 Verzekering
De optionele annuleringsdekking wordt aangeraden.

5. Tarieven en taksen

5.1 Algemeen
De tarieven gelden enkel voor het vervoer tussen de luchthaven van vertrek en de luchthaven van aankomst. De tarieven omvatten niet het vervoer tussen luchthavens en/of luchthavens en terminals gelegen in de stad, tenzij dit vervoer automatisch en zonder toeslag voorzien wordt door de luchtvaartmaatschappij.

5.2 Toepasselijke tarieven
De toepasselijke tarieven zijn deze geldig op het ogenblik van de boeking. Deze kunnen variëren volgens het aantal plaatsen beschikbaar op het ogenblik van de reservering.
De tarieven zijn opgemaakt in functie van voorwaarden die het recht van de reiziger toestaan, beperken of uitsluiten om zijn reservering te wijzigen of te annuleren. Deze tarieven en voorwaarden worden vastgelegd op het ogenblik van de boeking en de beperkingen en/of de kosten verbonden aan annuleringen en/of wijzigingen zijn deze die op dat moment aan de reiziger meegedeeld werden.
Er zijn geen kinderkortingen. Baby’s (minder dan 2 jaar) reizen gratis mee (op de schoot van één van de ouders, zonder eigen vliegtuigplaats, maximaal één baby per volwassene). Baby’s betalen wel de luchthaventaksen.
Indien het kind 2 jaar wordt na de heenreis maar vóór de terugreis, geldt het normale tarief voor heen- en terugreis.
Misbruiken resulteren automatisch in de weigering van het gratis ticket, zodat u het risico loopt niet te kunnen vertrekken.

5.3 Belastingen en taksen
Alle belastingen en taksen opgelegd door de overheid of ieder andere instantie, in het bijzonder luchthavenautoriteiten, met betrekking tot de reiziger, zijn bagage of het gebruik door bedoelde reiziger van een of alle diensten en faciliteiten, zullen gevoegd worden bij de tarieven en zijn te betalen door de reiziger, tenzij anders vermeld in de reglementering van de vervoerder.

5.4 Prijsaanpassing
Ensar Travel heeft het recht de bevestigde prijs ter herzien in geval van de invoering ten laste van de vervoerder van nieuwe of de verhoging van bestaande belastingen, zoals luchthaventaksen of andere taksen aangerekend per vlucht of per passagier.
Ensar Travel behoudt zich tevens het recht voor de prijs voor het vervoer aan te passen ten gevolge van een objectieve, relevante en onvoorzienbare stijging van de brandstofprijs.
In geval van prijsaanpassing zal Ensar Travel de reizigers onmiddellijk en uiterlijk 21 dagen voor de vluchtdatum verwittigen. Indien de verhoging meer dan 10 percent van de vluchtprijs bedraagt, kan de reiziger de vervoersovereenkomst verbreken zonder kosten en met terugbetaling van de reissom. Hij/zij dient dit recht binnen de 48 uren na kennisgeving uit te oefenen.

6. Reservering

6.1 Reserveringsvoorwaarden
De reiziger moet de volledige reissom betalen bij het sluiten van de overeenkomst. De reservering wordt bevestigd indien de betaling ontvangen werd. Ensar Travel mag de reservering annuleren indien geen betaling vanwege de reiziger volgt.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Ensar Travel B.V. gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van Ensar Travel B.V. wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Ensar Travel B.V., maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Ensar Travel B.V. niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

6.2 Persoonlijke gegevens
Voor een boeking zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, kredietkaartnummer…) nodig. De bescherming van deze gegevens is zeer belangrijk bij Ensar Travel. De NAW-gegevens (en dus geen betalingsgegevens) worden opgeslagen en beschermd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De gegevens van de reizigers blijven confidentieel en zullen niet aan derden doorgegeven worden.

6.3 Reservering van een type plaats in het vliegtuig
Deze mogelijkheid bestaat niet voor alle operators, dit kan in gesprek met Ensar Travel overeengekomen worden.

Het is mogelijk om een specifiek type vliegtuigplaats te reserveren vanaf 24 uur voor uw vlucht met vertrek vanaf Nederland en dus (nog) niet vanaf uw bestemming.

Zonder plaats reservering vooraf garandeert de vervoerder de toekenning niet van type plaatsen in het vliegtuig. De reiziger verklaart elke type plaats te aanvaarden die hem/haar wordt aangeboden op de betrokken vlucht.
De reiziger krijgt zijn type plaats bij de check-in toegewezen. Mindervalide passagiers hebben altijd voorrang op andere passagiers en dit onder voorbehoud van de te respecteren veiligheidsnormen. Mindervaliden, kinderen of personen met een beperkte mobiliteit mogen bijvoorbeeld niet plaatsnemen bij de nooduitgangen of op de eerste rij.

6.4 Annuleringsvergoeding voor onbezette plaatsen
Alle tickets die niet gebruikt worden op de vlucht waarvoor de reservering gemaakt werd, vervallen en zijn niet terug betaalbaar.
Bij niet-aanmelding (no show) op de heenvlucht behoudt Ensar Travel zich het recht voor om de hieraan gekoppelde terugvlucht zonder vergoeding voor de reiziger te annuleren, tenzij hij deze terugvlucht uitdrukkelijk en binnen de 48 uren (na vertrekdatum) aan Ensar Travel herbevestigt. Dergelijke herbevestiging wordt niet aanvaard indien op de betrokken bestemming een enkele reis niet toegelaten is.

7. Check-in
De reizigers moeten zich tijdig aanmelden voor de inscheping. Tenzij anders vermeld is dit drie uur voor de vertrektijd. De reizigers moeten zich voldoende tijd op voorhand aanbieden aan de check-in-balie om alle formaliteiten en procedures voorafgaand aan het vertrek te vervullen. Onder geen enkele omstandigheid wordt aan de reizigers toelating gegeven zich na de vermelde tijd aan te bieden voor de inscheping.
Indien een reiziger zich niet tijdig aanmeldt aan de check-in balie heeft de vervoerder het recht om de voor hem/haar gereserveerde plaats te annuleren. De vlucht zal onder geen enkele omstandigheid vertraagd worden.
De vervoerder kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen of kosten die het gevolg zijn van het niet nakomen van bovenstaande verplichting door de reiziger.

8 Weigering en beperking van vervoer
De vervoerder mag een reiziger en/of zijn/haar bagage weigeren te vervoeren omwille van de hierna vermelde redenen :

8.1 Recht om het vervoer te weigeren
De vervoerder mag weigeren een reiziger en/of zijn/haar bagage te vervoeren indien één of meer van de volgende situaties zich, al dan niet voorafgaand aan de vlucht, voordoet, heeft voorgedaan, of waarschijnlijk zal voordoen:

 1. a) naar het redelijke oordeel van de vervoerder is de weigering om te vervoeren noodzakelijk om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of instructies van een staat of land van waaruit, waarheen, of waarover gevlogen wordt;
  b) het gedrag of de uitlatingen van de passagier zijn van die aard dat er twijfel bestaat omtrent het kunnen waarborgen van de veiligheid van één of meerdere personen, goederen of het luchtvaartuig zelf. Hieronder wordt onder meer verstaan het gebruik van bedreigende, grove of beledigende taal of (het dreigen met) het verrichten van agressieve, gewelddadige of bedreigende handelingen, tegen grondpersoneel, bemanning, mede-passagiers of andere personen;
  c) het gedrag of de lichamelijke of geestelijke toestand van de passagier is zodanig (bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen), dat deze mogelijk ongemak, gevaar of risico kan opleveren voor zichzelf, de andere passagiers, de bemanning, andere personen, goederen, installaties, of het luchtvaartuig;
  d) de passagier is in het bezit, of lijkt in het bezit te zijn, van drugs;
  e) de passagier heeft de veiligheid, goede orde en/of discipline in gevaar gebracht bij het inchecken voor de vlucht, of, in geval van aansluitende vluchten, heeft dit tijdens of naar aanleiding van een eerdere vlucht gedaan, en de vervoerder heeft redenen om te vermoeden dat dergelijk gedrag zou kunnen worden herhaald;
  f) immigratie- en/of douaneautoriteiten en/of enige andere officiële instantie hebben/heeft de vervoerder (mondeling of schriftelijk) geïnformeerd dat het de passagier niet is toegestaan om te reizen:
  g) de passagier heeft geweigerd zich te onderwerpen aan een veiligheidscontrole, of heeft geweigerd om zijn/haar identiteitsbewijs voor te leggen of is niet in staat om een dergelijk bewijs voor te leggen;
  h) de passagier is niet in staat om te bewijzen dat hij/zij de persoon is die als passagier vermeld staat op het ticket;
  i) het volledige toepasselijke tarief en/of de verschuldigde heffingen, kosten belastingen en toeslagen werden niet betaald;
  j) de passagier is niet of lijkt niet in het bezit te zijn van vereiste reisdocumenten, beoogt of probeert mogelijkerwijs toegang te verkrijgen tot een land dat slechts op doorreis wordt aangedaan, of waarvoor hij geen geldig toegangsdocument bezit;
  k) de passagier heeft tijdens de vlucht zijn reisdocumenten vernietigd, of heeft dit geprobeerd, of heeft de vervoerder belet om ervan kopieën te maken en te houden, of heeft geweigerd om zijn reisdocumenten af te geven tegen een ontvangstbewijs indien hij hier door de bemanning om gevraagd wordt;
  l) de reisdocumenten van de passagier zijn verlopen of onvolledig gelet op de geldende regelgeving, of deze lijken frauduleus, vervalst of anderszins verdacht te zijn;
  m) het door de passagier getoonde ticket is ongeldig, werd op onwettige wijze bekomen, staat op een andere naam, is vals, of staat geregistreerd als verloren of gestolen;
  o) bij het inchecken of aan boord gaan blijkt dat de passagier speciale assistentie nodig heeft die niet tijdig werd aangevraagd of die niet door de vervoerder kan worden verschaft;
  p) de passagier heeft de instructies en bepalingen voor de veiligheid en/of beveiliging, gegeven door of namens de vervoerder of enige bevoegde officiële instantie of beveiligingsorganisatie, niet nageleefd;
  q) de passagier weigert om de verschuldigde vergoeding voor bagage-overgewicht bij te betalen, of er wordt vastgesteld dat de passagier probeert om de aanrekening van het overgewicht te omzeilen;

In al deze gevallen (de opsomming is niet limitatief) behoudt de vervoerder zich het recht voor om te weigeren om de passagier (verder) te vervoeren, en de reservering te annuleren zonder terugbetaling van het ticket.

8.2 Beperking van het vervoer / Speciale assistentie
De aanvaarding van alleen reizende kinderen, mindervalide personen, zwangere of zieke personen vereist het voorafgaandelijke akkoord van de vervoerder en de betaling van de eventueel verschuldigde vergoeding.

8.2.1 Alleen reizende minderjarigen
a) Algemeen
Alleen reizende minderjarigen moeten of kunnen (afhankelijk van de leeftijd) assistentie aanvragen bij de inscheping, tijdens de vlucht en bij aankomst op de bestemming. De assistentie moet bij de boeking aangevraagd worden. De vergoeding bedraagt € 50  per traject per kind.
Indien de aanvraag niet gebeurde bij de boeking wordt bovendien een toeslag van € 10 per traject en per kind aangerekend op de luchthaven.
De vervoerder moet uiterlijk een week voor de vertrekdatum het ingevulde formulier ‘UM’ met de nodige gegevens ontvangen. De minderjarige moet zich tijdig aanmelden op de luchthaven bij de luchtvaartmaatschappij of de inschepingbalie.
b) Kinderen onder de 5 jaar
Kinderen onder de 5 jaar moeten altijd vergezeld worden door een persoon van ten minste 18 jaar.
c) UM (van 5 tot 11 jaar)
“Unaccompanied minor” (UM): voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar is de aanvraag voor assistentie verplicht indien zij niet vergezeld zijn van een persoon van ten minste 18 jaar.
d) YP (van 12 tot 17 jaar)
“Young passenger”(YP): jongeren van 12 tot 17 jaar kunnen facultatief begeleiding vragen (op voorhand).

8.2.2 Baby’s onder de 2 jaar (‘infant’)
Kinderen jonger dan 2 jaar bij heen- en terugreis, hebben geen recht op een eigen zitplaats en moeten reizen op de schoot van een volwassene. Om veiligheidsredenen is het aantal baby’s aan boord beperkt.
Kinderwagens, plooibuggy’s en autozitjes worden gratis toegelaten in de bagageruimte. Passagiers hebben echter de mogelijkheid om 1 van deze voorwerpen tot aan het vliegtuig mee te nemen, waar het dan in het bagageruim geladen wordt, en bij aankomst zo mogelijk teruggegeven wordt aan het vliegtuig bij het uitstappen. In andere gevallen kan het zijn dat de buggy of autozitjes samen met de overige bagage op te halen is in de bagagezaal van het luchthavengebouw. Opgelet, alle voorwerpen dienen bij het inchecken voorzien te worden van een bagagelabel, ook het voorwerp dat voor gebruik meegenomen wordt tot aan het vliegtuig.

8.2.3 Passagiers met beperkte mobiliteit
Passagiers met een beperkte mobiliteit kunnen beroep doen op assistentie, mits aan de voorwaarden van EU Verordening 1107/2006, en meer bepaald de noodzaak tot voorafgaande aanvraag, is voldaan.

 1. a) Definitie
  Een “passagier met beperkte mobiliteit” is iedere persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, leeftijd of enige andere oorzaak van handicap, en wier situatie vereist dat hij/zij passende aandacht krijgt en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hem/haar worden aangepast.
  b) Voorafgaande aanvraag
  Om beroep te kunnen doen op de hierna vermelde assistentie onder c) en d), dient de passagier bij het maken van de boeking, of zo snel mogelijk na het bekend worden van de noodzaak tot assistentie, of uiterlijk 48 uur voor het vertrek, melding te maken van de noodzaak tot assistentie. Hierbij moet de passagier alle noodzakelijke informatie verschaffen over de aard van de handicap, door middel van het formulier “ASST”.
  De volgende categorieën worden gehanteerd:
  – “WHR”: persoon die kan stappen en trappen doen, maar assistentie nodig heeft omwille van de lange afstand van de verplaatsingen op de luchthaven;
  – “WHS”: persoon die kan stappen, maar geen trappen kan doen;
  – “WHC”: personen die zich met een rolstoel verplaatsen of niet zelfstandig kunnen stappen;
  Het ontbreken van een tijdige voorafgaande aanvraag kan aanleiding geven tot improvisatie en vertraging bij de inscheping, of zelfs tot instapweigering.
  c) Assistentie op de luchthaven
  Het beheersorgaan van de EU-luchthaven, of de door deze luchthaven aangeduide instantie, staat in voor de assistentie aan passagiers met beperkte mobiliteit, van het ogenblik dat zij aankomen op de luchthaven tot op het ogenblik dat zij plaatsnemen in hun vliegtuigplaats. Meer bepaald is assistentie mogelijk bij de verplaatsingen in de luchthavengebouwen, het inchecken, het vervullen van de emigratie-, douane- en veiligheidsverplichtingen, het aan boord gaan van het luchtvaartuig, e.d. De passagier dient de procedure te volgen die is voorzien door het beheersorgaan van de luchthaven.
  d) Vervoer van rolstoelen
  Eigen rolstoelen worden gratis meegenomen in de bagageruimte. Opplooibare rolstoelen kunnen tot aan de vliegtuigtrap of -deur gereden worden. Deze worden vervolgens in de bagageruimte geladen. Dit moet bij de boeking vermeld worden en aangevraagd met het aanvraagformulier ‘ASST’.
  Voor het vervoer van rolstoelen hanteren luchtvaartmaatschappijen eigen regels. Wij verwijzen U dan ook graag naar de Vervoersvoorwaarden van de maatschappij waarmee U zal reizen. Deze kan U raadplegen door te klikken op 1 van de betreffende onderstaande links. Let dus goed met welke maatschappij U reist, ook kan het gebeuren dat U met een verschillende maatschappij heen- en terugreist. Ensar Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig probleem dat zou kunnen voortvloeien uit het niet grondig raadplegen van deze informatie.2.4 Aanstaande moeders
  Een zwangere vrouw mag vliegen tot het einde van de 32e week van de zwangerschap (30 weken bij meervoudige zwangerschap) met een medisch attest in het Nederlands, Frans of Engels, waarin bevestigd wordt dat geen risico bestaat voor de zwangerschap of een vroegtijdige geboorte. Vanaf 36 weken kan men niet meer vliegen met Ensar Travellfy.
  Ensar Travelfly behoudt zich het recht voor om de voorlegging van een medische verklaring te verzoeken op het ogenblik dat een vlucht vertrekt.

8.2.5 Blinde, dove en (doof)stomme passagiers
Het aantal blinde, dove en (doof)stomme passagiers is beperkt. Zij moeten zich op voorhand aanmelden met het aanvraagformulier ‘ASST’ (zie artikel 8.2.3.).
Voor bepalingen in verband met geleidehonden verwijzen wij U naar de specifieke regels per maatschappij, te raadplegen via onderstaande links.

8.2.6 Personen met medische problemen
Indien de passagier aanwijzingen heeft dat zich tijdens een vlucht medische klachten kunnen voordoen, dient hij/zij zich voor de vlucht te laten adviseren door een dokter, in het bijzonder wanneer het een langdurige vlucht betreft. Het is de verantwoordelijkheid van de passagier zelf om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Als de passagier dit nalaat, is dit voor zijn/haar rekening en risico.
Passagiers met bepaalde aandoeningen moeten in elk geval een geschreven verklaring van hun huisarts kunnen voorleggen om te kunnen vliegen.
Het betreft personen
• met een recent hartinfarct;
• die tijdens de vlucht inspuitingen, zuurstof of een baxter nodig hebben;
• met ernstige interne of externe verwondingen;
• met een mentale handicap.
Een draagberrie (‘stretcher’) is niet toegelaten aan boord van de maatschappijen waarmee Ensar Travelfly samenwerkt.

9. Bagage
Er bestaan beperkingen met betrekking tot de aard en het gewicht van de gratis vervoerde bagage. Overgewicht zal aangerekend worden.

9.1 Geregistreerde bagage
1.  De gratis vervoerde bagage per persoon is beperkt tot het gewicht aangeduid op het ticket. Overgewicht zal aangerekend worden door de luchtvaartmaatschappij bij de inscheping. 1 stuk bagage mag hoogstens 32 kg wegen;
De maximum afmetingen van de bagage bedragen 80 x 60 x 25cm, maar het totaal mag nooit 158cm overschrijden.
De toegestane hoeveelheid bagage geldt steeds per persoon. Aan de reservering van een extra zitplaats door eenzelfde persoon, bijvoorbeeld om het comfort te verhogen, is geen recht op het vervoer van bijkomende bagage verbonden.”
2. Bij extra bagage of overgewicht worden op de luchthaven (bij check-in) door elke maatschappij eigen tarieven aangerekend :
3.  De vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor waardevolle, breekbare en/of bederfelijke goederen die in de geregistreerde bagage vervoerd worden.

9.2 Handbagage
De handbagage is eveneens aan beperkingen onderhevig.
Om voor de hand liggende veiligheidsredenen en met het oog op het comfort van de passagier wordt slechts één stuk handbagage per passagier toegelaten. Handbagage blijft u bij zich houden tijdens de reis. Als handbagage wordt beschouwd bagage van kleine afmetingen (55 x 40 x 20 cm, maximum totaal van alle afmetingen 115 cm) en een maximaal gewicht van 6 kg.
Grotere en/of zwaardere handbagage zal bij de inscheping (boarding gate) geweigerd worden. In sommige van deze gevallen kan het te veel aan handbagage nog in de bagageruimte vervoerd worden, enkel mits het betalen van een bijkomende kost.
Baby’s (minder dan 2 jaar) hebben geen recht op handbagage. Zie art. 8.2.2 (in de vervoersvoorwaarden) in verband met het vervoer van kinderwagens, plooibuggy’s en autozitjes.

9.3 Sportmateriaal

9.3.1 Algemeen
Het vervoer van sportmateriaal moet bij de boeking aangevraagd worden. De overeenstemmende kost wordt gevoegd bij de prijs. Bij niet-aanmelding op voorhand wordt dit bedrag op de luchthaven verhoogd met € 7,50 per stuk en per traject als administratiekosten. Daarenboven bestaat het risico dat het materiaal geweigerd wordt aangezien de laadcapaciteit van een vliegtuig beperkt is.
De vervoerder kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele weigering van invoer van het materiaal door de lokale autoriteiten.
Bromfietsen, elektrische fietsen, moto’s en jetski’s worden niet aanvaard.

9.3.2 Fiets (CYC)
Als u een fiets wil meenemen (één fiets per passagier) moet deze samen met het ticket gereserveerd worden.
Elektrische fietsen kunnen niet vervoerd worden.

U betaalt bij de boeking € 20 per traject en per fiets. Max. gewicht per fiets (+ eventueel koffer) = 32 kg
Specifieke voorschriften:
• voorwiel gedemonteerd en aan het kader vastgemaakt;
• het stuur geplaatst in de richting van het kader;
• de pedalen omgeplooid;
• de banden leeggelaten;
• beschermende verpakking.
CO2-patronen om banden te blazen zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden door de veiligheidsdiensten van de luchthaven.

9.3.3 Golftas (GOL)
Bij het inchecken kan er aan u gevraagd worden om de tas met sportmateriaal te openen. In geval van weigering of bij de vaststelling van misbruik zal de toepasselijke vergoeding wegens overgewicht worden aangerekend op de luchthaven, zonder recht op teruggave van de vergoeding voor het vervoer van sportmateriaal.
Golftas (max. 25 kg, 1 per passagier): € 30 per traject.:.
Zodra u een specifiek voorziene tas voor golfmateriaal meeneemt, ook indien het totale gewicht van de bagage onder het maximum toegelaten gewicht valt, moet hiervoor apart betaald worden. Indien het materiaal in een gewone koffer met de normale afmetingen (lengte max. 80 cm, hoogte max. 60 cm, breedte max. 25 cm, totaal van de afmetingen max. 158 cm) vervoerd wordt, zal dit beschouwd worden als gewone bagage en bij overgewicht ook aan het tarief van overgewicht aangerekend worden.

9.3.4 Duikmateriaal (DIV)
Bij het inchecken kan er aan u gevraagd worden om de tas met sportmateriaal te openen. In geval van weigering of bij de vaststelling van misbruik zal de toepasselijke vergoeding wegens overgewicht worden aangerekend op de luchthaven, zonder recht op teruggave van de vergoeding voor het vervoer van sportmateriaal.
Duikmateriaal (max. 20 kg, 1 per passagier): € 20 per traject (Casablanca : € 60)
Specifieke voorschriften:
• flessen moeten leeg zijn en onder atmosferische druk;
• lood voor de loodgordel is niet toegestaan;
• duiklampen worden om veiligheidsredenen enkel toegelaten als handbagage, én op voorwaarde dat het lampje zelf verwijderd en apart verpakt wordt;
• duiklampen met langwerpige batterijen kunnen als slagwapen beschouwd en daarom geweigerd worden door de veiligheidsdienst op de luchthaven.
Zodra u een specifiek voorziene tas voor duikmateriaal meeneemt, ook indien het totale gewicht van de bagage onder het maximum toegelaten gewicht valt, moet hiervoor apart betaald worden. Indien het materiaal in een gewone koffer met de normale afmetingen (lengte max. 80 cm, hoogte max. 60 cm, breedte max. 25 cm, totaal van de afmetingen max. 158 cm) vervoerd wordt, zal dit beschouwd worden als gewone bagage en bij overgewicht ook aan het tarief van overgewicht aangerekend worden.

9.3.5 Kite- of surfplank (SFB)
Kite- of surfplank (max. 30 kg): € 40 per traject (€ 60 voor bestemming Casablanca).  1 per passagier
Specifieke voorschriften:
• zeil, giek en deelbare mast compact te verpakken.

9.3.6 Rubberen dingy (DGY) of paraglide (PGL)
Rubberen dingy of paraglide (max. 15 kg, 1 per passagier): € 10 per traject.

9.3.7 Skimateriaal
Skimateriaal, snowboard, waterski (max. 10kg, 1 per passagier): gratis

 

9.4 Vervoer van huisdieren
De reizigers moeten in het bezit zijn van de nodige documenten voor het vervoer van huisdieren. Huisdieren die met hun baasje op vakantie willen in Europa moeten beschikken over een Europees paspoort (te verkrijgen bij de dierenarts). Dat formulier vervangt de reeks internationale documenten die nodig waren om te bewijzen dat het dier ingeënt is tegen hondsdolheid. Voor de identificatie moet het dier voorzien zijn van een chip of tatoeage.
Sommige landen eisen bijkomende documenten of een medische keuring ter plaatse, bijvoorbeeld met betrekking tot hondsdolheid. Raadpleeg uw dierenarts.

Lees ook hier de vervoersvoorwaarden van de maatschappij waarmee U zal reizen omdat elke maatschappij andere regels hanteert.

9.4.1 Algemeen
Huisdieren moeten op voorhand aangemeld worden. Een beperkt aantal kleine honden en katten (tot 6 kg, incl. tas) kan meegenomen worden in de cabine. Grotere huisdieren worden vervoerd in een aangepast en verwarmd gedeelte van de bagageruimte. (*)
Indien niet op voorhand aangemeld, wordt op de luchthaven een toeslag van € 10 per traject en per dier geheven voor administratiekosten.
Een blindengeleidehond mag steeds in de cabine ongeacht zijn gewicht (met nodige uitrusting en niet naar/van de Kaapverdische Eilanden, Thailand en niet vanuit niet-EU landen naar sommige (kleinere) luhthavens, gezien deze luchthavens niet altijd officieel erkend zijn als grensinspectiepost voor levende dieren). De hond moet echter aan de leiband gehouden worden en gemuilkorfd.

9.4.2 Hond of kat tot 6 kg (DGC/CTC)
Een beperkt aantal kleine hondjes en katten (1 per passagier, max. 3 per vlucht) kan meegenomen worden in de cabine (behalve op langeafstandsvluchten,  en vluchten vanuit niet-EU landen naar sommige kleinere luchthavens, gezien deze luchthavens niet altijd officieel erkend zijn als grensinspectiepost voor levende dieren).

Prijs : € 15 per dier en per traject.
Een gesloten waterdichte tas, groot genoeg zodat het dier nog kan rechtstaan en waarvan de totale afmetingen niet meer mogen zijn dan 115 cm, is vereist.
Het dier, tas inclusief, mag maximum 8 kg wegen.
De dieren mogen in de cabine vervoerd worden voor zover ze minstens 8 weken oud zijn; ze in een hygiënisch waterdichte tas of mand vervoerd worden; het dier op geen enkele wijze andere passagiers kan storen; de teefjes niet zwanger zijn.
a) Opgelet ! Een harde kooi wordt niet toegelaten in de cabine :
b) Enkel een waterdichte tas wordt in de cabine toegelaten :
c) de tas moet volledig afgesloten zijn :

9.4.3 Hond of kat meer dan 6 kg (DGH/CTH)
Voor het vervoer van een beperkt aantal huisdieren* (1 per passagier, max. 4 per vlucht) in de aangepaste verwarmde bagageruimte wordt een vergoeding aangerekend van € 50 per dier en per richting.
Het dier moet minstens 8 weken oud zijn en reizen in een goed gesloten speciale kooi voor vliegtuigvervoer.
* Niet mogelijk op vluchten naar/vanuit verre bestemmingen en vanuit niet-EU landen naar kleinere streekluchthavens, gezien deze luchthavens niet altijd officieel erkend zijn als grensinspectiepost voor levende dieren.

9.5 Niet toegelaten bagage
De reizigers mogen bepaalde voorwerpen niet als bagage meenemen:
• voorwerpen die niet als reisbagage beschouwd worden;
• voorwerpen die een gevaar kunnen uitmaken voor het vliegtuig, de personen of de goederen aan boord, zoals gespecificeerd in de Dangerous Good Regulation van ICAO of IATA;
• goederen waarvoor het vervoer verboden is door de geldende wetgeving of reglementering van het land van vertrek of bestemming;
• voorwerpen waarvan de vervoerder van oordeel is dat ze wegens hun afmetingen, gewicht of aard (breekbaar of gevaarlijk) niet kunnen vervoerd worden;
• levende dieren, met uitzondering van honden en katten.
• bakoliën (max. 1/2 liter)

9.5.1 Verboden gevaarlijke goederen
Gevaarlijke goederen zijn verboden. Hieronder een niet-beperkende lijst:
• ontplofbare stoffen
• samengeperste gassen
• brandgevaarlijke stoffen
• zuurstofrijke stoffen zoals peroxiden, bleekpoeder
• vergiften
• radioactieve stoffen
• bijtende stoffen
• magnetische, schadelijke, prikkelende en onwelriekende stoffen

Rekening houdende met de internationale context en om veiligheidsredenen, wordt het de passagiers ook niet toegestaan voorwerpen die een gevaar kunnen betekenen in de handbagage mee te nemen (scharen, messen, scheermesjes, batterijen, …).
Deze voorwerpen zullen door de veiligheidscontrole in beslag genomen worden.

9.5.2 Jacht- en sportwapens
De passagiers dienen deze voorwerpen in de geregistreerde bagage op te bergen.
• jacht- en sportwapens worden enkel in de bagageruimte aanvaard;
• de passagier moet de nodige vergunningen kunnen voorleggen die vereist worden in de landen van herkomst en bestemming;
• wapens mogen nooit geladen zijn;
• wapens dienen apart verpakt te worden en in de bagageruimte geladen;
• het vervoer van munitie is verboden.

9.5.3 Souvenirs (beschermde dieren en planten, antiquiteiten)
Iedereen kan al wel eens in de verleiding komen om, bewust of onbewust, een specimen van een beschermde soort als souvenir mee te brengen: een halssnoer uit koraal of ivoor, een handtas in krokodillenleer, schilden van zeeschildpadden…
Op 1 juni 1997 werd een Europese reglementering van kracht betreffende de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten, waaronder zoogdieren (bijv. apen en tijgers), vogels (bijv. papegaaien), reptielen (bijv. zeeschildpadden) en planten (bijv. wilde orchideeën). Sommige soorten mogen niet verhandeld worden en voor andere is een invoervergunning nodig. Bij overtreding riskeert de reiziger inbeslagname en hoge boetes.
Ook antieke voorwerpen en kunstvoorwerpen zijn vaak onderworpen aan uitvoerbeperkingen. Informeer u dus degelijk alvorens u deze voorwerpen meebrengt.

9.6 Beschadiging of verlies van bagage
De aansprakelijkheid van de vervoerder bij schade of verlies van bagage is beperkt door internationale verdragen.
U ontvangt een genummerd ontvangstbewijs voor elk bagagestuk dat u inscheept. Dit bewaart u zorgvuldig. In geval van beschadiging, niet-levering of verlies van bagage moet u een aangifte doen bij de luchthavendiensten ter plaatse. Het genummerde ontvangstbewijs is hierbij noodzakelijk.
Bij het zoek geraken van bagage moet u op de luchthaven, aan de balie “Verloren Bagage” een PIR (Property Irregularity Report) laten invullen. Hetzelfde geldt voor beschadigde bagage (DBR of Damaged Baggage Report). Zonder deze documenten kunt u achteraf geen vergoeding krijgen.
De vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies, vernietiging of vertraging van
• voorwerpen waarvan het vervoer niet toegelaten is;

• voorwerpen die onzorgvuldig verpakt zijn;
• voorwerpen die ingescheept worden met een limited release tag;
• kostbare, bederfelijke, al beschadigde of breekbare voorwerpen.

De vervoerder sluit elke aansprakelijkheid uit voor kleine beschadigingen aan de buitenkant van uw bagage (zoals krassen, vlekken, deuken e.d.), evenals waterschade aan niet waterdichte bagage.

9.6.1 ‘Normale’ bagage
Indien de Conventie van Montreal toepasselijk is, bedraagt de maximale vergoeding 1.131 ‘Bijzondere trekkingsrechten’ per persoon (1 BTR = € 1,1218 per 16.06.2011) per persoon bij vernietiging, beschadiging, verlies of vertraging van bagage. Onder de Conventie van Warschau wordt vergoed volgens het gewicht naar rata van € 20 per kilogram. Gezien de geringe vergoeding in dit laatste geval is een bagageverzekering aan te raden.

9.6.2 Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier, voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding betaald heeft. Het geldende tarief is beschikbaar op aanvraag bij de Ensar Travel vertegenwoordiger of het check-in personeel op de luchthaven.

9.6.3 ‘Buitengewone’ bagage
‘Buitengewone’ bagage zoals buggy’s, fietsen, sportmateriaal enz., dit is alles wat niet in een valies van normale afmetingen steekt (lengte max. 80 cm, hoogte max. 60 cm, breedte max. 25 cm, totaal van de afmetingen max. 158 cm), wordt vervoerd op risico van de reiziger.
U kunt deze goederen laten verzekeren op de luchthaven tegen een bescheiden premie. Het geldende tarief is beschikbaar op aanvraag bij de Ensar Travel vertegenwoordiger of het check-in personeel op de luchthaven.

10. Dienstregeling en annulering van vluchten

10.1 Dienstregeling
De vooropgestelde vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld in de lokale tijd van de betreffende luchthaven. De vervoerder stelt alles in het werk om de reizigers en hun bagage met bekwame spoed te vervoeren. Hij spant zich in om de meegedeelde dienstregeling te respecteren. Het vluchtschema, met inbegrip van (het ontbreken van) plaatsen van tussenlanding, de vertrek- en aankomsturen en/of de uitvoerende luchtvaartmaatschappij vermeld in de dienstregeling of elders, zijn niet gegarandeerd. Ze kunnen te allen tijde, ook na de boeking, gewijzigd worden met of zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Ingevolge een wijziging van de dienstregeling of een vertraging kan het gebeuren dat uw terugvlucht pas na middernacht vertrekt, dit is formeel gezien een dag later dan vermeld in de vervoersovereenkomst. Dergelijke afwijking doet geen afbreuk aan de contractuele verplichtingen en kan daarom evenmin aanleiding geven tot korting of terugbetaling.

10.2 Controle en herbevestigen van de vluchturen
Om u ervan te verzekeren dat de dienstregeling van uw vlucht niet gewijzigd is, moet u de procedure volgen voor het verifiëren van de vluchturen, zoals die in de reisdocumenten wordt aangegeven. Elke passagier dient uiterlijk 48 uur voor vertrek (liefst 72 uur voor vertrek) de heen- en terugreis nogmaals te laten herbevestigen enkel en alleen via de verschillende vertegenwoordigingskantoren op de bestemmingen of door het callcenter van Ensar Travel bv te bellen. Via de website Ensar Travel.nl kunt u eenvoudig uw vertrektijden raadplegen via MIJN BOEKING.

10.3 Wijzing van uw vluchtschema of vertragingen
Vluchtnummers, vluchttijden of luchtvaartmaatschappijen zoals deze op uw factuur-bevestiging of tickets vermeld staan tijdens of meteen na de reservering kunnen wijzigen, en dit zelfs op de dag van de reis. Het is mogelijk dat Ensar Travel bv of/en de luchtvaartmaatschappijen waarmee Ensar Travel samenwerkt schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchtdagen, vluchttijden of de gevlogen route veranderen (b.v. een tussenlanding). Ensar Travel zal alles in het werk stellen u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Zij kan hiervoor nochtans geen garantie bieden. Om te bewerkstelligen dat deze informatie U tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Kijkt U daarvoor voor U vertrekt nogmaals uw e-mails na en check via het internet of teletekst nogmaals de meest relevante informatie op deze media. Ook bent U gehouden uiterlijk 48 uur voor uw geplande vertrektijd contact op te nemen met een van onze contactcentra om alzo de laatste informatie over uw vlucht te verkrijgen. Het is vanzelfsprekend ook belangrijk dat alle contactinformatie dat U Ensar Travel bv beschikbaar stelt tijdens uw boeking accuraat en correct is. Bezorg ons daarom ook contactinformatie op uw bestemming zodat U ten alle tijde kan bereikt worden.

10.4 Annulering
Ensar Travel bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht vluchten te annuleren wegens onvoldoende bezetting of andere veelal commerciële redenen. Indien er geen geschikte alternatieve vlucht voorhanden is, ontvangt u de som terug die u voor de geannuleerde vlucht had betaald. Annuleringen of wijzigingen van vluchten en vluchtschema’s zijn commerciële beslissingen, waar vervoerders niet aansprakelijk voor kunnen worden gesteld. Er worden bij dergelijke annuleringen geen compensaties toegekend van enigerlei aard of vormen zij onder geen beding voorwerp tot schadevergoedingen van welke aard dan ook. Als een vlucht geannuleerd wordt of een eerder bevestigde vliegtuigplaats door omstandigheden niet meer beschikbaar is, zal de vervoerder U een alternatief aanbieden of voorstellen de prijs van het ticket terug te betalen.

10.5 Aansprakelijkheid
Met uitzondering van een daad of tekortkoming met het opzet schade te berokkenen en/of roekeloosheid en/of een opzettelijke daad die schade tot gevolg kan hebben, zal de vervoerder in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor fouten of vergetelheid in de dienstregeling of in andere inlichtingen verstrekt door hem zelf, zijn personeel, agenten en onderaannemers met betrekking tot de vertrek- en aankomsttijden of andere vluchtinformatie.
De vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aansluitingen aan de geboekte vlucht.

11. Gedrag aan boord
Wegens onbetamelijk gedrag kan de reiziger geweigerd worden voor de betrokken en toekomstige vluchten.

11.1 Algemeen
Ensar Travel en/of de luchtvaartmaatschappij mag alle passende maatregelen nemen indien het gedrag van de reiziger
• de veiligheid van het vliegtuig, de passagiers of de goederen aan boord in gevaar brengt;
• de bemanning belemmert in de uitoefening van haar taken;
• andere reizigers of de bemanning onredelijke last berokkent.
De vervoerder kan het vervoer op een specifieke vlucht weigeren of de reiziger de toegang tot alle vluchten in de toekomst ontzeggen. De betrokken reiziger stelt zich tevens bloot aan gerechtelijke vervolging.

11.2 Verboden gebruik van voorwerpen aan boord
Het gebruik aan boord van volgende voorwerpen is verboden:
• draagbare telefoons (GSM)
• draagbare televisietoestellen
• draagbare videotoestellen en playback apparaten
• radio-ontvangers
• radiozender
• speelgoed met afstandsbediening
• ieder elektronisch toestel waarvan niet is vastgesteld dat het geen invloed kan hebben op de systemen van het vliegtuig
• elektronische spelletjes zonder afstandsbediening
• compact disc- en cassettespelers
• draagbare voice recorders
Een laptop mag niet gebruikt worden bij het opstijgen en landen; eenmaal op kruissnelheid wordt het gebruik ervan meestal toegelaten.

11.3 Dronken of agressieve passagiers
Bij alle luchtvaartmaatschappijen mag de gezagvoerder altijd autonoom beslissen om dronken of agressieve passagiers aan boord te weigeren, of die na een tussenlanding van boord laten verwijderen. Alle eventuele schade en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de betrokken passagiers.

11.4 Rokers/niet-rokers
Alle vluchten met Ensar Travel fly zijn volledig rookvrij (ook Elektronische sigaretten zijn niet toegelaten).

12. Administratieve formaliteiten
De reizigers moeten in het bezit zijn van de vereiste reisdocumenten.
U vindt meer informatie op de pagina reisformaliteiten

12.1 Algemeen
De reizigers moeten aan Ensar Travel en de vervoerder alle nuttige inlichtingen verstrekken die hen uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reizigers verkeerde inlichtingen verstrekken en dit tot extra kosten voor Ensar Travel en/of de vervoerder leidt, mogen deze in rekening gebracht worden.
De reizigers moeten in regel zijn met alle wetten, reglementen, vereisten en verplichtingen opgelegd door het land van vertrek, bestemming of transit, alsook van de reglementen en instructies van de vervoerder of zijn agenten.
De vervoerder zal elke aansprakelijkheid weigeren voor informatie verstrekt door zijn agenten of onderaannemers betreffende reisdocumenten of visa vereist door het land van bestemming, ongeacht of deze informatie schriftelijk of op een andere wijze verschaft werd. De vervoerder zal eveneens elke verantwoordelijkheid afwijzen indien de reizigers de nodige documenten of visa niet bekomen.

12.2 Reisdocumenten
De reizigers moeten alle documenten voorleggen die vereist worden door de wetten, reglementen en andere verordeningen van het land van vertrek, bestemming en transit. De vervoerder is wettelijk verplicht het vervoer te weigeren van reizigers die niet in het bezit zijn van de vereiste inreis- en uitreisdocumenten van het land van vertrek en bestemming.

13. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen wordt beperkt door internationale verdragen.

13.1 Conventie van Montreal
De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen van de Europese Unie wordt geregeld door de Conventie van Montreal (1999), de verordening (EG) nr. 2027/97 (gewijzigd door verordening (EG) nr. 889/2002), en de verordening (EG) nr. 261/2004.
Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap in overeenstemming met de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal toepassen.

SCHADELOOSSTELLING BIJ OVERLIJDEN OF LETSEL
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers is niet door financiële limieten beperkt. Voor schade tot 113.100 Bijzondere Trekkingsrechten BTR (bij benadering € 147.000) kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of anderszins in gebreke is gebleven.

VOORSCHOTTEN
Als een passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de luchtvaartmaatschappij binnen 15 dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de onmiddellijke economische behoeften tegemoet te komen. In geval van overlijden kan het voorschot niet minder dan 16.000 BTR (bij benadering € 18.000) bedragen.

VERTRAGING VAN PASSAGIERS
In geval van vertraging van passagiers is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van passagiers is beperkt tot 4.694 BTR (bij benadering € 5.250).

VERTRAGING VAN BAGAGE
In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van bagage is beperkt tot 1.131 BTR (bij benadering € 1.470).

VERNIETIGING, VERLIES OF BESCHADIGING VAN BAGAGE
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een maximum van 1.131 BTR (bij benadering € 1.470). Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de maatschappij ook aansprakelijk indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.

HOGERE LIMIETEN VOOR BAGAGE
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding heeft betaald.

KLACHTEN OVER BAGAGE
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de passagier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke klacht indienen. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage tot zijn beschikking is gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CONTRACTUELE VERVOERDER EN DIE VAN DE FEITELIJKE VERVOERDER
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de passagier het recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, is die maatschappij de vervoerder waarmee het vervoerscontract is gesloten.

TERMIJN VOOR GERECHTELIJKE PROCEDURE
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van schadeloosstelling moet worden aangevangen binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

13.2 Conventie van Warschau
Indien het een reis betreft naar of vanuit een land dat de Conventie van Montreal niet heeft onderschreven, blijft de Conventie van Warschau° gelden tenzij de vlucht uitgevoerd wordt door een vervoerder gevestigd in de Europese Unie.
° Hiermee wordt bedoeld de conventie tot het brengen van eenheid in enige bepalingen betreffende het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau in 1929, of genoemde conventie zoals gewijzigd te Den Haag in 1955 en/of Montreal in 1975. Bij overlijden of lichamelijk letsel alsook in geval van verlies, beschadiging of vertraging van bagage wordt de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen door deze conventie beperkt.

13.3 Aansprakelijkheid van de passagier
Indien de vervoerder schade lijdt doordat de passagier niet heeft voldaan aan enig vereiste zoals verwoord in deze vervoersvoorwaarden, of door enige andere tekortkoming die kan worden toegerekend aan de passagier, zal de passagier de vervoerder hiervoor schadeloos stellen.

14. Identiteit van de vervoerder

14.1 ‘Communautaire lijst’ van vervoerders
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is elke vervoerder verplicht te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu

14.2 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 moet u geïnformeerd worden over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking, wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. Hieronder vindt u de lijst van de maatschappijen die hiervoor in aanmerking komen.

14.3 Lijst van exploiterende luchtvaartmaatschappijen
Onze vluchten worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappijen Corendon Airlines, Corendon Dutch Airlines, Transavia, Onur Air, Air Arabia, Pegasus Airlines en Sun Express. Een aantal vluchten wordt uitgevoerd in samenwerking met andere gerenommeerde maatschappijen zoals Freebird Airlines Voor een aantal bestemmingen wordt beroep gedaan op lijnvluchtmaatschappijen waaronder Air Malta, Tunisair, Cyprus Airways, KLM en Turkish Airlines.

15. Klachtenbehandeling
Klachten zullen alleen in aanmerking genomen worden als ze binnen de gestelde termijn en bewijskrachtig ingediend worden.
Alle klachten en relevante informatie moeten binnen de 30 dagen na de vluchtdatum schriftelijk overgemaakt worden aan de administratieve zetel van Ensar Travel, op het adres Pieter calandlaan 98-100 1068 NR Amsterdam.
De klachtenbehandeling zal enkel gebeuren in het Nederlands. Elke terugbetaling door Ensar Travel zal gebeuren op dezelfde wijze als deze waarmee de reservering werd betaald, d.w.z. via het reiskantoor, of, ingeval van rechtstreekse boeking, op de kredietkaart of het rekeningnummer waarmee de betaling werd uitgevoerd.

15.1 Ingeschreven bagage
a) In geval van schade aan ingeschreven bagage zal geen klacht aanvaard worden tenzij de reiziger een klachtenformulier heeft ingevuld binnen de 24 uur na zijn aankomst of ten laatste binnen de 24 uur nadat zijn bagage hem/haar overhandigd werd.

b) Bij vertraging van bagage zal de klacht niet in aanmerking genomen worden indien het klachtenformulier niet onmiddellijk bij aankomst op de bestemming ingevuld werd.
Bij vertraging van aflevering van bagage betaalt de betreffende maatschappij per ontbrekend stuk bagage uit op voorwaarde van kwijtingen voor de aangekochte goederen van eerste noodzaak en voor zover de reiziger zijn residentie NIET heeft in het land waar de eis ingediend wordt of bij de terugvlucht.

15.2 Handbagage
De vervoerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan handbagage tenzij de bedoelde schade het gevolg is van een fout van de luchtvaartmaatschappij.

16. Beëindiging van de vervoersovereenkomst
Indien de reiziger zich niet schikt naar de vervoersvoorwaarden zal de vervoersovereenkomst automatisch beëindigd worden zonder ingebrekestelling of formele kennisgeving. Alle geïnde sommen zullen definitief verworven zijn door Ensar Travel.

17. Wijzigingen en schrappingen
Geen enkele personeelslid, agent of vertegenwoordiger van de Ensar Travel of de luchtvaartmaatschappij heeft het recht de bepalingen van de onderhavige vervoersvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te annuleren.

18. Toepasselijk recht en bevoegdheid
Een geschil kan uitsluitend behandeld worden naar Nederlands recht. Alleen de rechtbanken in Nederland zijn bevoegd hiervan kennis te nemen.

19. Herroepingsrecht